Hiệp hội

Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ

09/12/2021 20:11:04

Được thành lập theo QĐ SỐ 02/19 QĐ-HH, Ngày 24/1/2019 Của Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam, Hoạt động theo giấy chứng nhận số A-2037, Ngày 26/2/2019 Của Bộ Khoa học - Công nghệ.