Phổ biến pháp luật

Chính phủ đẩy mạnh chương trình hành động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

23/04/2024 17:38:04

Ngày 22/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.