Chuyển đổi số

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số và xã hội số tại Thanh Hóa

27/11/2023 11:45:31

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng nền tảng số quốc gia. Sau 2 năm triển khai thực hiện tỉnh Thanh Hóa đã tạo chuyển biến tích cực.