Hiệp hội

Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy chương trình OCOP phát triển

07/04/2023 11:45:49

OCOP là chủ trương lớn của nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo. Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm.