Hà Nội: Kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm tham gia dự án mới

21/11/2022 10:36

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có có nội dung không cho phép nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) được tham gia đầu tư dự án mới.

UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn hiện có 1.135 cụm (tòa) nhà chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng. Đã thành lập 804 Ban quản trị nhà chung cư; đã có 723/804 nhà chung cư bàn giao hồ sơ cho Ban quản trị. Đồng thời có 567/804 nhà chung cư bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị (không tính 132 tòa nhà chung cư xây dựng trước Luật Nhà ở năm 2005 không có kinh phí bảo trì); có 709/804 nhà chung cư bàn giao diện tích sở hữu chung cho Ban quản trị; 700/804 nhà chung cư bàn giao phòng sinh hoạt cộng đồng cho Ban quản trị. 

Thành phố Hà Nội cho biết, trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại còn một số bất cập, chưa giải quyết triệt để vẫn còn các tranh chấp quỹ bảo trì, quản lý diện tích thuộc sở hữu chung; bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng; chỗ để xe ... Do đó, UBND Thành phố ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

dat-1669002411.jpg
Thành phố Hà Nội không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm tham gia dự án mới

Một là, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. 

Hai là, kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung, công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm...

Năm là, kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở...

kh-1669002841.PNG
Kế hoạch số 296/KH-UBND TP Hà Nội

Về biện pháp khắc phục, TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, quản lý sử dụng nhà ở trên địa bàn thành phố, giải quyết đơn thư khiếu nại…, giao công an Thành phố điều tra, truy cứu trách nhiệm cá nhân vi phạm; thanh tra công tác phòng cháy, chữa cháy…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài nguyên và Môi trường không giải quyết công việc cho các nhà đầu tư vi phạm trong công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại.

Văn Minh