Nhà biên kịch Bành Châu: Tính tổng hợp trong điện ảnh (Phần 3)

Tiếp theo hai bài giảng về tính quần chúng và tính phức hợp trong đặc trưng của nghệ thuật điện ảnh, bài giảng thứ ba của thầy Bành Châu sẽ đưa chúng ta đến với những kiến thức cơ bản về tính tổng hợp. Hãy xem nhiều lần và ghi lại những kiến thức cơ bản mà thầy tích lũy trong suốt cả cuộc đời! Xin chia sẻ cho những người yêu và đang làm điện ảnh và truyền hình trong cả nước!
Nhà Báo Vũ Quang