Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

07/02/2024 15:09:21

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024 đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.