Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế 2024 vì sự phát triển đất nước

23/02/2024 07:49:37

Tại Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024, các đại biểu tập trung thảo luận 3 nội dung: Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới phục vụ ba đột phá chiến lược; Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; Nâng cao hiệu quả công tác Ngoại giao kinh tế với trọng tâm là việc rà soát các thỏa thuận, cam kết quốc tế... vì sự phát triển đất nước.