Nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên bình luận về phim Trở về ( bài 9 )

Đây là bài giảng của một nhà báo, một giảng viên ngôn ngữ của học viện báo chí và tuyên truyền. Bài giảng là sự phân tích sâu một tác phẩm báo chí từ việc lựa chọ những sự kiện vệ tinh xung quanh sự kiện trung tâm. Nói cách khác đây là công việc bếp núc của nhà báo trong việc sắp xếp chi tiết cho một chủ đề nhất định.

"Nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên bình luận về phim Trở về (phần 10)"