Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên - Nhà báo họ là ai? (phần 1)

Đây là bài giảng của một nhà báo, một giảng viên ngôn ngữ của học viện báo chí và tuyên truyền. Phần mở đầu là bài giảng vô cùng sinh động và tự nhiên vừa mang tính học thuật vừa tràn đầy thực tiễn. Mục tiêu của tôi là chia sẻ kiến thức về báo chí và truyền hình cho những người quan tâm đến lĩnh vực báo chí và truyền hinh. Trân trọng giới thiệu bài giảng thứ nhất của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên với chủ đề Phẩm chất chính trị của nhà báo!

"Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên - Nhà báo họ là ai? (phần 1)"

Nhà Báo Vũ Quang