Phỏng vấn bộ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân năm 2010

Trong tác nghiệp việc phỏng vấn nhân vật quyết định thành công của tác phẩm. Kỹ năng phỏng vấn sẽ khai thác được quan điểm, góc nhin của nhân vật một cách chân thực nhất. Cuộc phỏng vấn bộ trưởng bộ Xây dựng năm 2010 được trích đoạn trong phim Sông Đà Ngày Mới.

"Phỏng vấn bộ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân năm 2010"