Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt hành chính

Ngày 22/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 188/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (địa chỉ: Số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).
vipco-1680056554.jpg
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Quyết định trên, Công ty bị phạt tiền 50.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo công văn số 341/VP-CV-CBTT ngày 19/10/2021 do hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ năm 2021. Phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 07 thành viên Hội đồng quản trị)./.

PV