Hợp tác quốc tế để Việt Nam phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp

14/05/2024 06:01:01

"Việt Nam là quốc gia đang phát triển, cần tư vấn kỹ thuật từ các đối tác có kinh nghiệm đi trước để Việt Nam phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp cũng như tham gia tích cực vào thị trường lương thực thực phẩm quốc tế..."