Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh tuyên dương nhiều điển hình “Nông dân làm theo lời Bác”

Ngày 16/5/2023, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” giai đoạn 2022 - 2023; Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cấp Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp mới, mô hình hay, nhất là việc phát huy vai trò tổ chức Hội lấy sức dân chăm lo cho dân.

1-1684226801.jpg
2-1684226822.jpg

Trước khi tiến hành Hội nghị, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi Lễ báo công dâng Bác tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Nguyễn Huệ, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người cho rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu, muốn phát triển đất nước phải coi trọng cả nông nghiệp và công nghiệp. Người cũng luôn quan tâm đến nông dân, bởi đây là lực lượng to lớn của cách mạng, là động lực, là gốc của cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

3-1684226869.jpg
Ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam phát biểu tại Hội nghị.

“Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, nhất là trong việc cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao”, ông Phạm Minh Hùng cho biết thêm.

4-1684226914.jpg
Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp Hội đã đưa việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện tiêu chí “Người nông dân mới TP. Hồ Chí Minh” về Yêu nước - Gương mẫu, Năng động - Sáng tạo, Đoàn kết - Nghĩa tình, gắn với công tác xây dựng Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vươn lên góp phần tăng hộ khá, giảm hộ nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Nổi bật là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và “Phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới” đã giúp hội viên nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp; vận động nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi làm nòng cốt tham gia thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp; xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, chuyển đổi số trong sản xuất. Qua đó, đã cho thấy bước chuyển biến khá rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ phong cách làm việc của người cán bộ Hội “Gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

5-1684226953.jpg
6-1684226983.jpg
7-1684227044.jpg
Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân gương điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” giai đoạn 2022 - 2023; Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Những kết quả mà tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thành phố đạt được trong giai đoạn 2021 - 2023 vừa qua là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của các cấp Hội trong công tác quán triệt, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị giai đoạn 2022 - 2023 và tuyên dương 6 tập thể, 11 cá nhân đạt danh hiệu “điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021 - 2023./.

Đạm Quang Lê