Sơn La: Thúc đẩy kế hoạch khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa năm 2022

Căn cứ Thông báo số 565/TB-VPUB ngày 14/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết quả Phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh Sơn La khóa XV, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND.
dsc4792-165440795525074145490-1669169580.jpg
Ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Sơn La với Hệ sinh thái quốc gia. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Mục đích nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào DTTS&MN nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các DTTS&MN; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm số xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài nước.

Nội dung: Tổ chức hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, diễn đàn gắn thương mại với du lịch; truyền thông, quảng bá các sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN, thu hút đầu tư trên Đài truyền hình Trung ương và địa phương ; tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; xây dựng, tái bản ấn phẩm, tài liệu (tập gấp, sách ảnh,…) quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch khi được giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến chương trình chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Sơn La năm 2022 theo Kế hoạch; cung cấp thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, khảo sát tìm cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến của tỉnh Sơn La.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đầy đủ các thủ tục hành chính trước khi tổ chức các hoạt động để đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, chu đáo. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Sơn La./.

Thanh Hoàng