Quy định mới về hồ sơ đăng ký biến động trên sổ đỏ

Thông tư 14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ 16/10/2023, trong đó có nhiều thay đổi liên quan đến sổ đỏ như: bỏ quy định yêu cầu cần sổ hộ khẩu giấy, quy định trường hợp không cần nộp bản gốc sổ đỏ; được ghi số định danh lên sổ đỏ...

Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, Thông tư 14 sửa đổi, bổ sung quy định về việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với cá nhân trong nước như sau: Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”: Trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; Trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; Trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…” hoặc “số định danh cá nhân:…;”

so-do-1700537602.jpg
Ảnh minh họa.

Hiện hành tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định: Nếu trong trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì sẽ ghi “Giấy khai sinh số…” Như vậy, từ ngày 16/10/2023, trong trường hợp cá nhân được cấp sổ đỏ chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì được ghi số định danh cá nhân của mình.

Thêm thủ tục liên quan sổ đỏ thực hiện đồng thời đăng ký biến động

Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTMNT đã được bổ sung trường hợp xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp đồng thời khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là xác nhận thay đổi thông tin về số định danh cá nhân nếu có nhu cầu.

Cụ thể, trước đây, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ đổi tên, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số chứng minh nhân dân (CMND), số căn cước công dân (CCCD) trên sổ đỏ đã được cấp theo nhu cầu của họ hoặc trên sổ đỏ đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Đến nay, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14 năm 2023 đã bổ sung thêm trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có xác nhận thay đổi thông tin số định danh cá nhân hoặc muốn xác nhận thay đổi thông tin về số định danh đồng thời với thủ tục đăng ký biến động.

Quy định mới về hồ sơ đăng ký biến động trên sổ đỏ

Trước tiên là bỏ yêu cầu cần sổ hộ khẩu giấy: Để phù hợp với quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy theo Luật Cư trú 2020, các thủ tục liên quan đến sổ đỏ không còn yêu cầu nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thay vào đó, tùy từng trường hợp sẽ có yêu cầu khác như: Đối với đất hộ gia đình: Yêu cầu văn bản thỏa thuận phải có thông tin của thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất… Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng: Khai thác thông tin về tình trạng hôn nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thay đổi số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân trên sổ đỏ làm thay đổi nhân thân của người có tên trên sổ đỏ hoặc địa chỉ của sổ đỏ đã được cấp thì có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hồ sơ đăng ký biến động mới khi đổi số CCCD, CMND: Khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT khi thay đổi số CCCD, CMND trên sổ đỏ làm thay đổi nhân thân của người có tên trên sổ đỏ hoặc địa chỉ của sổ đỏ đã được cấp thì có thể khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, một số giấy tờ khác cần phải có gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Bản gốc sổ đỏ đã được cấp trước đó. Văn bản cho phép/công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân nếu thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên sổ đỏ.

Bên cạnh việc sửa đổi hồ sơ liên quan đến các thủ tục về sổ đỏ, một trong những thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 16.10.2023 nêu tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 14 năm 2023 là quy định trường hợp không phải nộp Sổ đỏ gốc trong hồ sơ đăng ký biến động do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, xử lý nợ thế chấp, góp vốn, kê biên, đấu giá… Đó là, trường hợp thực hiện theo quyết định/bản án của tòa án hoặc quyết định thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Điều chỉnh đơn đăng ký biến động đất đai

Ngoài những thay đổi nêu trên, Thông tư 14 năm 2023 cũng sửa đổi một số biểu mẫu như sau: Mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 04a/ĐK): Thay thế “số giấy CMND”, “số giấy chứng minh nhân dân” thành “số CMND hoặc số CCCD hoặc số định danh cá nhân”. Mẫu danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (mẫu 04b/ĐK): Thay thế “giấy CMND” thành “CMND hoặc CCCD hoặc số định danh cá nhân”. Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu 11/ĐK): Thay thế “giấy CMND” thành “CMND hoặc CCCD hoặc số định danh cá nhân.