Ôn lại lịch sử là để tự hào phát huy truyền thống vẻ vang

Xuân Nhâm Dần 2022 chúng ta kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
vnapotalphienhoptrubidaihoidangtoanquoclanthuxiii1050350885252431-1611551060785221902670-1643765472.jpg
Toàn cảnh đại hội XIII của đảng

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đánh giá ý nghĩa của việc thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

Và chỉ sau 15 năm ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của chính mình.

Đây là một trong những thắng lợi quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta; là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến; là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập, giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bước vào thời kỳ hoà bình, xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển, tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại trong 92 năm qua là minh chứng sinh động nhất về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của nhân dân ta và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta thành kính tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã sáng lập và rèn luyện, soi đường, dẫn lối Đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng ta tưởng nhớ và đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ Cộng sản kiên trung đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, làm vẻ vang ngọn cờ của Đảng; trân trọng và khắc ghi công lao to lớn của toàn thể đồng bào, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người có công với cách mạng, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, của đội ngũ cán bộ, đảng viên,... đã đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với ý thức tự lực, tự cường, phát huy truyền thống cách mạng; toàn dân ta hãy tăng cường đoàn kết nhất trí, vượt qua thách thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược (cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng). Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tạo bước phát triển đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

vnapotal1010namthanglong-hanoihanoikhangdinhvithethanhphovihoabinh2041284325054578-1602436663148602953073-1643765543.jpg
Ảnh minh họa

Phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh các mặt hàng nông sản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu, tiếp cận, mở rộng thị trường. Tăng cường công tác quảng bá, liên kết phát triển du lịch; trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng văn hoá lễ hội, du lịch sinh thái…

Thứ hai, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm người dân không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, lãnh đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; triệt xoá các tệ nạn xã hội, ma tuý, tín dụng đen, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. nhất là các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị.

Thứ tư, quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; xem đây là khâu then chốt, quyết định, là đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác; giữ vững lập trường tư tưởng, chính kiến trước các thông tin kích động, xuyên tạc, bịa đặt, nhạy cảm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, Internet,….

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, tự răn mình và phải thật sự là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, là đảng viên tận tụy, trung thành của Đảng; người đứng đầu cấp uỷ các cấp, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác dân vận; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong suốt 92 năm qua, tự hào về Đảng quang vinh; mỗi chúng ta được thừa hưởng thành quả cách mạng hôm nay phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng ta, xứng đáng với sự hy sinh của các vị tiền nhân, của biết bao các chiến sĩ cộng sản và đồng bào.

Với niềm phấn khởi, tự hào chúng ta quyết tâm giữ vững bản chất cách mạng; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc./.

Anh Tú Tổng hợp