Nghệ An Kiểm tra, giám sát và đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở ngành và các địa phương tiến hành rà soát và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện việc phân bổ, giải ngân vốn để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững năm 2024 đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.
img-7654-1718096288.JPG
Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG sẽ giúp cải thiện và nang cao mức sống cho người dân các vùng khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tại Công văn số 2392/BLÐTBXH-VPQGGN, Bộ LĐTB&XH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát, ban hành đầy đủ văn bản triển khai thực hiện Chương trình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2023. Tỉnh Nghệ An giao các sở Kế hoạch Đầu tư, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương tham mưu trình HĐND tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền được phân cấp các nội dung quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15. Rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình.

Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao đúng quy định và đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 111/2024/QH15. Trong phân bổ ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và triển khai ngay khi đủ điều kiện; bám sát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của từng tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình (bao gồm vốn giao năm 2024 và vốn được chuyển nguồn sang thực hiện năm 2024). Có giải pháp quyết liệt thúc đẩy việc giải ngân vốn; bảo đảm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải ngân 100% vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Chương trình.../.

Quốc Cường