Nghệ An ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương.
img-4724-1655716764.jpg
UBND tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đáp ứng các tiêu chí theo quy định Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Nghệ An được phân bổ 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các nội dung gồm: Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (1,29 tỷ đồng); Hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (1 tỷ đồng); Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (462 triệu đồng); Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (430 triệu đồng); Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị (317 triệu đồng)

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn phân bổ 497 triệu đồng theo Đề án tại Nghị quyết số 5277-UBND ngày 31/12/2021. Trong đó, duy trì và phát triển App hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với số tiền 245 triệu đồng; hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức 2 khóa đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (90 triệu đồng/ 1 khóa); kinh phí tổ chức, triển khai, quản lý, giám sát và đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là 72 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, trọng điểm, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Quốc Cường