Ngân hàng Nhà nước có thêm một đơn vị mới

Ngày 01/01/2023, Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của NHNN gồm 25 đơn vị:

web-1671418176.jpg
Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị thay vì 26 như trước kia. (Ảnh: sbv.gov.vn)

(1) Vụ Chính sách tiền tệ

(2) Vụ Quản lý ngoại hối

(3) Vụ Thanh toán

(4) Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

(5) Vụ Dự báo, thống kê,

(6) Vụ Hợp tác quốc tế,

(7) Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính,

(8) Vụ Kiểm toán nội bộ

(9) Vụ Pháp chế

(10) Vụ Tài chính - Kế toán

(11) Vụ Tổ chức cán bộ

(12) Vụ Truyền thông

(13) Văn phòng

(14) Cục Công nghệ thông tin

(15) Cục Phát hành và kho quỹ

(16) Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

(17) Cục Quản trị

(18) Sở Giao dịch

(19) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

(20) Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(21) Viện Chiến lược ngân hàng

(22) Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

(23) Thời báo Ngân hàng

(24) Tạp chí Ngân hàng

(25) Học viện Ngân hàng.

Các đơn vị từ Vụ Chính sách tiền tệ đến Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương.

Các đơn vị từ Viện Chiến lược ngân hàng đến Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 5 phòng. Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê có 4 phòng. Vụ Pháp chế có 3 phòng.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP, số lượng đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước giảm đi 01 đơn vị, cụ thể là:

Giảm 02 đơn vị gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng; Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng và có thêm 01 đơn vị là Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Kháng Ngân