Đổi mới phương thức tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên

Ngày 07/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - Vusta) tổ chức hội thảo "Tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2023".

Hội thảo nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, tham mưu cho Đảng những biện pháp đột phá, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới. Hội thảo cũng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đánh giá về những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 24-NQ/TW. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác định hướng thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, thời gian qua, triển khai thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và cộng đồng; hình thành ý thức trách nhiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; góp phần phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.

khi-hau-1-1686211043.jpg

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động mạnh mẽ, gây ra nhiều ảnh hưởng, thiệt hại đối với sự phát triển

của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam

"Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường và được dự báo còn nhiều phức tạp. Cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên truyền thống sang tài nguyên tái tạo. Với những cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia, đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mới", Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Vũ Thanh Mai cho rằng, những thập niên qua, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động mạnh mẽ, gây ra nhiều ảnh hưởng, thiệt hại đối với sự phát triển của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nước ta nằm ở vị trí chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Vấn đề ô nhiễm môi trường vốn đã chịu sức ép từ lịch sử chiến tranh, lại phải đối mặt với các vấn đề nảy sinh từ quy mô dân số 100 triệu dân, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch Covid-19 khiến công tác bảo vệ môi trường ngày càng trở nên khẩn thiết và nhiều khó khăn.

khi-hau-3-1686211167.jpg
Hội thảo lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Vũ Thanh Mai, trong thời gian tới, để thực hiện thành công những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giúp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế, phát triển bền vững đất nước thì một trong những giải pháp hàng đầu, quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đó là cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền.

Trần Hạnh