Bắc Ninh: 24 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Mới đây, theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Ninh, năm 2024, Bắc Ninh có 24 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao.
z5283109155316-685287148cdbb3be9bcef47fcbeda85a-1716272236.jpg
Các xã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để thực hiện, hoàn thiện các chỉ tiêu, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. (Ảnh PV)

Theo đó, huyện Yên phong 6 xã; huyện Lương Tài 2 xã; thị xã Quế Võ 5 xã; huyện Gia Bình 3 xã; huyện Tiên Du 2 xã và thị xã Thuận Thành 6 xã.

Tính đến thời điểm hiện tại mới có 2 xã Hoài Thượng và Mão Điền của thị xã Thuận Thành đạt 19/19 tiêu chí; 4 xã đạt 18/19 tiêu chí; 5 xã đạt 17/19 tiêu chí. Có 2 xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Xét theo bộ tiêu chí NTM nâng cao đánh giá theo quy định mới, thì đa số các địa phương gặp khó khăn ở một số tiêu chí như: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 8 về thông tin, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về chất lượng cuộc sống.

Xác định xây dựng NTM là công việc có tính chất lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân. UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã thống nhất cụ thể mức độ vận dụng các điều kiện, lợi thế của ngành, địa phương và tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh bạn trong đánh giá các tiêu chí NTM, NTM nâng cao để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí đã đăng ký.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nhằm huy động tối đa các nguồn lực trên tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phấn đấu hết năm 2024 toàn tỉnh có 24 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao như kế hoạch đã đề ra./.

Trần Quỳnh