Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Nhựa Pha Lê bị phạt 120 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ Phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Nhựa Pha Lê; HoSE: PLP).

Nhựa Pha Lê bị phạt 120 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Thứ nhất, Công ty bị phạt 60 triệu do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020; Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán; Văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2022; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2022.

untitled-1-min-1688789816.png
Hệ thống nhà xưởng của Công ty CP Nhựa Pha Lê. (Ảnh: phaleplastic.com.vn)

Nhựa Pha Lê cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021; Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 và chênh lệch trước và sau khi kiểm toán; BCTC bán niên (riêng và hợp nhất) năm 2022 đã được soát xét.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu của đợt trái phiếu riêng lẻ gồm: Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2021.

Thứ hai, Nhựa Pha Lê bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

capture-1688790284.PNG
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Quyết định xử phạt Công ty CP Nhựa Pha Lê. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

Báo cáo thường niên năm 2021 chưa trình bày cụ thể về địa bàn kinh doanh tại mục 2 Phần I; chưa trình bày về các công ty con, công ty liên kết.

Bên cạnh đó, báo cáo thường niên năm 2022 chưa trình bày về nội dung vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty tại mục 1 Phần I; Vốn điều lệ thực góp tại Công ty con, công ty liên kết tại mục 3 Phần I; Hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết...

Và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty cũng trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan, Công ty con, Công ty Liên kết của Công ty.

Cuối cùng, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, cụ thể: chưa trình bày về giao dịch góp vốn đầu tư với Công ty CP Thương mại & Du lịch Tân Việt An; chuyển nhượng cổ phần của Trần Hoài Phong.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,8 tỷ đồng, giảm 66,6% so với cùng kỳ. 

Kết thúc quý 1/2023, doanh thu của Nhựa Pha Lê đạt gần 639 tỷ đồng giảm 8,55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 9,5 tỷ đồng giảm 42,7% so với quý 1/2022./. 

Khánh Ngân (t/h)

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-nhua-pha-le-bi-phat-120-trieu-dong-a17099.html