Quảng Bình đẩy mạnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa

Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1012/UBND-KT về việc đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành Quốc gia và các quy định của pháp luật; làm cơ sở triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng các xã.

Đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xã cần tổ chức lấy ý kiến sâu rộng đối với các tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn để phát huy được vai trò dân chủ, nguồn lực trí tuệ của tập thể đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quy hoạch nông thôn phải đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn - đô thị, nông thôn - vùng phát triển công nghiệp, nông thôn - vùng phát triển du lịch dịch vụ, đồng bằng - miền núi và tính đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. 

1-1685432455.jpg

Đẩy mạnh quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa tại Quảng Bình

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phát triển các yếu tố có tiềm năng phát triển đô thị trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực, đồng thời thí điểm xây dựng mô hình xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị hóa tại các xã ven đô hoặc các xã/huyện được quy hoạch phát triển thành đô thị. Quy hoạch nông thôn phải nghiên cứu, xem xét tính đặc thù với từng vùng, miền, địa phương, nhất là phát triển không gian mới văn minh hiện đại phải gắn liền với công tác bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị đặc sắc của kiến trúc dân gian truyền thống, văn hóa lịch sử, cảnh quan tự nhiên, những nội dung cấu thành làm nên sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị; rà soát thí điểm triển khai nâng cấp một số cụm, tuyến dân cư, các mô hình điểm du lịch nông thôn có khả năng đạt các tiêu chí đô thị. 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phát triển các yếu tố có tiềm năng phát triển đô thị trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực, đồng thời thí điểm xây dựng mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa tại các xã ven đô hoặc các xã/huyện được quy hoạch phát triển thành đô thị. Quy hoạch nông thôn phải nghiên cứu, xem xét tính đặc thù với từng vùng, miền, địa phương, nhất là phát triển không gian mới văn minh hiện đại phải gắn liền với công tác bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị đặc sắc của kiến trúc dân gian truyền thống, văn hóa lịch sử, cảnh quan tự nhiên, những nội dung cấu thành làm nên sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị; rà soát thí điểm triển khai nâng cấp một số cụm, tuyến dân cư, các mô hình điểm du lịch nông thôn có khả năng đạt các tiêu chí đô thị. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương quy hoạch nông thôn cần chú trọng đến việc bố trí quỹ đất, không gian hợp lý để triển khai thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, không gian sinh hoạt công cộng và điểm vui chơi, giải trí cho cộng đồng dân cư nông thôn…

Xuân Hiển

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/quang-binh-day-manh-quy-hoach-trong-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-qua-trinh-do-thi-hoa-a16240.html