Xây dựng vùng trồng cây ăn quả chủ lực, đặc sản tập trung

Nhằm phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao theo hướng tập trung, bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh xây dựng các vùng trồng cây ăn quả chủ lực, cây ăn quả đặc sản hàng hóa.