Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng khoảng 3,4%

Bộ Tài chính đang xây dựng Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội để Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2.