Từ Kinh tế tuyến tính đến Kinh tế tuần hoàn

Mô hình kinh doanh bền vững được đánh giá là mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới cũng như chính cộng đồng kinh doanh đang ngày càng chú ý nhiều hơn đến việc khuyến khích, hỗ trợ và xây dựng các mô hình kinh doanh theo hướng bền vững. Trong đó, kinh tế tuần hoàn là một trong những mô hình kinh doanh bền vững tiêu biểu.