Cần những giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh

Theo khuyến nghị từ giới phân tích, chuyên gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cần có những chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh và nâng cao hiệu quả thị trường.